Algemene voorwaarden

Belangrijk:

Retourneren is niet mogelijk voor producten die op maat gemaakt zijn of op bestelling zijn gemaakt.

De volgende kleuren kunnen niet worden geretourneerd: Corn, Sunshine, Clementine, Brick, Scarlet, Aubergine, Lipstick, Blush, Dusty, Lilac, Violet, Grape, Blue lagoon, Veronese, Wedgwood Green, Spring, Pistache, Deep Forest, Jade, Dark Petrol, Coffee, Maroon, Chestnut, Mahogany, Coal Mix.

Artikel 1 – Identiteit van de Ondernemer

A. Belmouden is de eigenaar van eenmanszaak BELM.
BELM is gevestigd in Vinkeveen.
E-mailadres: info@belm.co
Kamer van Koophandel nummer: 67673643
BTW-identificatienummer: NL221914808B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BELM en op elke overeenkomst op afstand en bestellingen die zijn gesloten tussen de ondernemer en de consument.
 2. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand zal de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar worden gesteld aan de consument.
 3. Situaties die niet worden gedekt door deze algemene voorwaarden moeten worden beoordeeld in de ‘geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de interpretatie of inhoud van een of meer bepalingen van onze voorwaarden moeten worden geïnterpreteerd in de ‘geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderhevig is aan voorwaarden, wordt dit expliciet vermeld in het aanbod.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. BELM is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om de consument in staat te stellen een juiste beoordeling van het aanbod te maken. Onze producten zijn 100% handgemaakt. Daarom is het onmogelijk om elk product precies hetzelfde te maken. Elk product heeft een klein verschil. Dit zijn geen significante verschillen. Je zult geen significant verschil merken. Het kan voorkomen dat een deken iets kleiner of groter is dan verwacht.
 4. Bij ontvangst van de bestelling moet de klant eventuele schade of onvolledige bestellingen op dezelfde dag melden aan de leverancier, indien van toepassing.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties en informatie in het aanbod zijn indicaties en kunnen niet als basis dienen voor compensatie of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. BELM kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 7. Elk aanbod bevat informatie waardoor het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die zijn verbonden aan het aanvaarden van het aanbod. Dit betreft met name:
  – de prijs inclusief belastingen;
  – de mogelijke verzendkosten;
  – de manier waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke handelingen hiervoor nodig zijn;
  – of het recht op herroeping al dan niet van toepassing is;
  – de betaalmethode, levering en uitvoering van de overeenkomst;
  – de periode waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard, of de periode waarbinnen BELM de prijs garandeert;
  – beschikbare maten, kleuren, soorten materialen.

Artikel 4 – De Overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt gesloten, met inachtneming van de bepalingen van paragraaf 4, op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en naleving van de gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, zal BELM onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod elektronisch bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BELM is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, zal BELM passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en een veilige webomgeving te waarborgen. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal BELM passende beveiligingsmaatregelen nemen voor dit doel.
 4. BELM kan – binnen de wettelijke kaders – informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals alle feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoorde totstandkoming van de overeenkomst op afstand. Indien BELM op basis van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of verzoek te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering.
 5. BELM zal de volgende informatie bij het product of de dienst voor de consument voegen, schriftelijk of op zo’n manier dat deze op een duurzame gegevensdrager toegankelijk kan worden opgeslagen:
  – het bezoekadres van de BELM-vestiging waar de consument terecht kan voor klachten;
  – de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, of een duidelijke verklaring betreffende de uitsluiting van het herroepingsrecht;
  – informatie over garanties en bestaande after-sales service;

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Voor productlevering:

 1. Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd begint op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument het product en de verpakking zorgvuldig behandelen. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om te beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien zij hun herroepingsrecht wensen uit te oefenen, zullen zij het product aan BELM retourneren samen met alle geleverde accessoires en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking, in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van BELM.
 3. Indien de klant zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij BELM binnen 14 dagen na ontvangst van het product hiervan op de hoogte te stellen, via het contactformulier. Na het melden aan BELM van hun voornemen om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de klant het product binnen 14 dagen terug te sturen. De klant moet aantonen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs.
 4. Indien, na de in de leden 2 en 3 genoemde termijnen, de klant niet heeft aangegeven dat hij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen of het product niet aan BELM heeft geretourneerd, is de aankoop een feit.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op alle op maat gemaakte producten (gepersonaliseerde producten).

Voor dienstverlening:

 1. Voor de levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende minstens 14 dagen te ontbinden, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
 2. Om hun herroepingsrecht uit te oefenen, zal de consument de redelijke en duidelijke instructies volgen die BELM bij het aanbod en/of op het moment van levering heeft verstrekt.

Artikel 6 – Kosten bij Herroeping

 1. Als de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, komen de maximale retourkosten voor zijn rekening.
 2. Als de consument een bedrag heeft betaald, zal BELM dit bedrag zo snel mogelijk terugbetalen, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping. Deze terugbetaling is onderhevig aan de voorwaarde dat het product reeds door de online retailer is ontvangen. Terugbetaling zal plaatsvinden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument expliciet instemt met een andere betaalmethode.
 3. In geval van schade aan het product door onzorgvuldige behandeling door de consument, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele waardevermindering van het product als BELM niet alle wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt vóór de sluiting van de koopovereenkomst.

Artikel 7 – De Prijs

 1. Gedurende de geldigheidsperiode vermeld in het aanbod, zullen de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet worden verhoogd, behalve bij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW-tarieven.
 2. De prijzen vermeld in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief BTW.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van druk- en zetfouten. In geval van druk- en zetfouten is BELM niet verplicht het product te leveren tegen de onjuiste prijs.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 1. BELM geeft geen garantie op de geleverde producten, tenzij expliciet vermeld op de productpagina van het desbetreffende product.
 2. De garantie is niet van toepassing indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of gewijzigd of heeft laten repareren en/of wijzigen door derden;
 • De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de instructies van BELM en/of de verpakking;

Artikel 9 – Levering en Uitvoering

 1. BELM zal de grootst mogelijke zorg betrachten bij het ontvangen van bestellingen en bij het uitvoeren van productleveringen.
 2. Het door de consument aan BELM verstrekte adres wordt beschouwd als de plaats van levering.
 3. Onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in lid 4 van dit artikel, zal BELM geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument heeft ingestemd met een langere leveringsperiode. Indien de levering wordt vertraagd of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gesteld. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument heeft geen recht op vergoeding.
 4. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. De consument kan geen rechten ontlenen aan eventueel vermelde termijnen. Het overschrijden van een termijn geeft de consument geen recht op vergoeding.
 5. In geval van verlies van een bestelling tijdens het transport, is BELM niet verantwoordelijk en zal de bestelling niet worden vervangen of financieel worden gecompenseerd. BELM is echter wel verantwoordelijk indien het verlies aantoonbaar te wijten is aan BELM.
 6. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal BELM zich inspannen om een vervangend artikel te leveren.
 7. BELM is niet verantwoordelijk indien de consument de verzendgegevens niet correct heeft ingevoerd. Indien de bestelling reeds naar het (onjuist) ingevoerde adres is verzonden, en de consument het product nog steeds wenst te ontvangen, dient de consument het product opnieuw aan te schaffen.

Artikel 10 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk worden beschreven binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geïdentificeerd.
 2. Klachten die bij BELM worden ingediend, worden beantwoord binnen een periode van 14 dagen na ontvangst. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vereist, zal BELM binnen 14 dagen antwoorden met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat onderworpen is aan de geschillenbeslechtingsprocedure.
 4. Voor klachten moet een consument eerst contact opnemen met BELM. Indien de online winkel is aangesloten bij de WebwinkelKeur Foundation en indien klachten die niet door onderling overleg kunnen worden opgelost zich voordoen, moet de consument contact opnemen met de WebwinkelKeur Foundation (webwinkelkeur.nl) voor gratis bemiddeling. Als er nog steeds geen oplossing wordt gevonden, heeft de consument de mogelijkheid om het geschil te laten behandelen door het onafhankelijke geschillencomité dat is aangesteld door de WebwinkelKeur Foundation. De beslissing van dit comité is bindend, en zowel de ondernemer als de consument stemmen in met deze bindende beslissing. Het indienen van een geschil bij dit geschillencomité brengt kosten met zich mee die de consument moet betalen aan het relevante comité. Het is ook mogelijk om klachten te registreren via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 11 – Geschillen

 1. Nederlands recht is exclusief van toepassing op overeenkomsten tussen BELM en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Dit geldt zelfs als de consument in het buitenland woont.
 2. De Weense Koopverdragen zijn niet van toepassing.

BELM. September 2018.