Privacy Policy

BELM gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers. Door middel van deze Privacyverklaring bieden wij u inzicht in het beleid wat wij voeren ten aanzien van de omgang met persoonlijke informatie.

Alle website data wordt dubbel gehost op Nederlandse servers door een Internationaal bedrijf. Desgewenst is de leverancier van ons serverpark opvraagbaar.

Algemeen

Heel simpel: Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle door verzamelde of aan ons verstrekte persoonlijke informatie. “Persoonlijke informatie” is elk type informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. U hoeft geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken voordat u op onze website kunt browsen.

We verzamelen persoonlijke informatie wanneer:

 • U een product of dienst aanschaft;
 • U als gebruiker inlogt op onze systemen;
 • U ondersteuning vraagt met betrekking tot een product;
 • U verzoekt om informatie;
 • U participeert in onderzoeken;
 • U participeert in promoties;
 • U ons contacteert via Mail, Facebook of Instagram.

De types persoonlijke informatie die verzameld kunnen worden zijn onder andere:

 • Uw voor- en achternaam;
 • De naam van uw organisatie;
 • Uw huisadres en/of factuuradres (incl. straatnaam, woonplaats, postcode en land);
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Alle informatie over u die we online verzamelen en bewaren in relatie tot uw account, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Ook wordt uw IP adres geregistreerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook tijdens het plaatsen van een bestelling. Een IP adres is een uniek identificatiemiddel waar apparaten gebruik van maken om te identificeren en te communiceren met elkaar op het internet.

BELM kan de verzamelde informatie over u gebruiken om de systemen te laten opereren. Zij zullen informatie alleen gebruiken voor het doel waarmee u de betreffende informatie invoert.

We kunnen ook uw persoonlijke informatie gebruiken om met u te communiceren. We kunnen uw bepaalde verplichte servicemededelingen toesturen, zoals mededelingen met betrekking tot uw bestelling.

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan

MyParcel

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan BELM op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons geweest. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Links

Sommige pagina’s van onze websites kunnen links bevatten naar websites van klanten of derde partijen. Wij bevestigen niet en hebben geen controle over de privacy activiteiten of inhoud van dergelijke websites. We raden u aan aandachtig het privacybeleid van iedere website die u bezoekt te lezen.

Toestemming en overeenstemming

Door het gebruik van deze website geeft u aan akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden van deze Privacyverklaring. Wanneer u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen persoonlijke informatie te verstrekken aan deze website.

Veranderingen in deze Verklaring

Wanneer wij deze verklaring veranderen, zullen we de herziene verklaring hier plaatsen, samen met de datum van de herziening. Wanneer we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze verklaring, zullen we ook een waarschuwing op onze homepage plaatsen. Elke verandering zal slecht van toepassing zijn vanaf de datum van herziening.

BELM.  September 2018.